Bharatanatyam by Vedic Students

Folk Dance by Vedic Students

Rajasthani Dance by Vedic Students

Pyramids by Vedic Students

Dance by Vedic Students

Dashavatharam by Vedic Students

Drama

Drama

Krishnaavatharam by Vedic Students

Yoga

Faith & Service

Uttlothsavam

Speech

Singing

Sandhyavandanam

Playing Games

Goseva

Gardening

Vedic Students using Computers

Band by Vedic student

Art by Vedic students